Politika

Prema danas usvojenom zakonu muzeje mogu da osnivaju građani i preduzetnici

Privatni muzeji

07. 04. 2021. 18:49 | FoNet

BEOGRAD - Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o muzejskoj delatnosti kojim su definisane obaveze muzeja i osnivača, regulisane njihove centralne i matične funkcije, kao i uređenje teritorijalne nadležnosti u okviru mreže muzeja.

Zakon bi trebalo da obezbedi sistemski pristup i uređenje oblasti zaštite pokretnih kulturnih dobara – muzejske građe na sveobuhvatan i svrsishodan način.

U Zakonu se, pored ostalog, navodi da muzej može biti osnovan u svim oblicima svojine.

Muzej mogu da osnuju Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, kao i druga pravna i fizička lica i preduzetnici.

Prema osnivaču muzeji mogu biti javni i privatni.

Narodni muzej u Beogradu menja naziv u Narodni muzej Srbije i on je centralna ustanova zaštite muzejske građe.

Zakonom je propisano formiranje Saveta za muzeje Republike Srbije pri Narodnom muzeju Srbije.

Share: